Kosztorysy budowlane

 

Przedmiar robót opracowywany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmiar robót składa się z:

  1. karty tytułowej;
  2. spisu działu przedmiarów;
  3. tabeli przedmiaru robót.

Kosztorys inwestorski wykonany jest w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym (Dz.U 2004.130.1389). Zgodnie z rozporządzeniem, kosztorys inwestorski składa się z:

  1. strony tytułowej;
  2. ogólnej charakterystyki obiektu, zawierającej krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu;
  3. przedmiaru robót;
  4. kalkulacji uproszczonej;
  5. tabeli elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami  kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
  6. załączników;